Informace spotřebiteli před uzavřením smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky | Informace spotřebiteli před uzavřením smlouvy

 

Informace spotřebiteli před uzavřením smlouvy

poskytované dle ust. § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský  zákoník a zák.  č.  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ( dále také jen Informace)

I.

Úvodní informace

 

1.1  Kupní smlouvy na straně Prodávajícího uzavírá společnost PARTR spol. s r.o. , IČ 60728515, se sídlem Slušovice, Všemina 234, PSČ 763 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod  sp. zn. C 17164 ( dále jen Prodávající ).

1.2 Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen Spotřebitel nebo Kupující).

1.3  Součástí kupní smlouvy jsou vždy všeobecné obchodní podmínky prodávajícího ( dále jen VOP). Pokud jsou některá práva a povinnosti smluvních stran  upraveny v kupní smlouvě  odchylně od ustanovení VOP, řídí se tato práva a povinnosti obou smluvních stran  ujednáními v kupní smlouvě. Práva a povinnosti smluvních stran neuvedená ve VOP nebo v jednotlivé kupní smlouvě se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem výslovně neupravené  VOP nebo kupní smlouvou se dále řídí i příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších.

1.4. Zbožím se rozumí použité zboží konkrétně uvedené v nabídce Prodávajícího na jím provozovaných internetových stránkách www.autodily-vraky.cz nebo zboží, které Prodávající pro Spotřebitele zajistí a dodá mu je na základě Spotřebitelem učiněné poptávky na možnost dodání zboží prostřednictvím  k tomu určeného formuláře na www.autodily-vraky.cz ( dále jen Zboží) .

1.5. Zboží je dodáváno pouze do místa plnění nacházejícího se na území České republiky. Přeshraniční dodávky Zboží nejsou možné. Kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

 

 

II.

Informace o kupních smlouvách

2.1. Prodávající tímto sděluje Spotřebiteli, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby příslušeného poskytovatele telekomunikačních služeb a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky.

b) Prodávající nepožaduje zálohy na kupní cenu před uzavřením kupní smlouvy, ale požaduje po uzavření kupní smlouvy úhradu kupní ceny Zboží v plné výši  před předáním  Zboží Kupujícímu.

Kupní cenu lze zaplatit některým z níže uvedených způsobů :

--  v hotovosti při osobním odběru Zboží  u Prodávajícího

--  před dodáním Zboží prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího,

-- při dodávání Zboží dopravcem formou dobírky.

c) Prodávající neuzavírá kupní smlouvy na Zboží na opakované plnění, ani na dobu neurčitou.

d) Kupní cena Zboží je u každého Zboží uvedena v jeho nabídce na internetové adrese www.autodily-vraky.cz , a to jak  bez DPH tak i včetně DPH a veškerých poplatků a daní  stanovených zákonem

(PHE apod.).

 

e) Vedle kupní ceny Zboží  uhradí Kupující i náklady na dodání Zboží do jím určeného místa .

Konkrétní výše takových nákladů  nelze určit předem, neboť tato je závislá na Kupujícím zvoleném

způsobu dopravy Zboží do určeného místa dodání, zvoleném poskytovateli dopravy a zvoleném

způsobu úhrady  ceny. Způsob určení výše nákladů na dodání Zboží je blíže  popsán  na

www.autodily-vraky.cz.

f)  Zboží je dodáváno ve lhůtách uvedených  u jednotlivého Zboží na internetové adrese www.autodily-

vraky.cz  v jeho nabídce. Pokud není v nabídce Zboží uvedeno jinak, je  Zboží,  které je skladem,

odesláno Kupujícímu nebo pro něj připraveno k osobnímu odběru u Prodávajícího  do 5 pracovních

dnů a Zboží, které není skladem, je odesláno Kupujícímu  nebo pro něj připraveno k osobnímu

odběru  u Prodávajícího do 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

g) Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Spotřebitele Prodávajícím, pokud se

jedná o objednávku Zboží provedenou  Spotřebitelem  výběrem z nabídky Zboží uvedené

Prodávajícím na www.autodily-vraky.cz.  Potvrzení objednávky bude Prodávajícím zasláno na

Kupujícím v jeho  objednávce uvedenou  e-mailovou adresu. Pokud Prodávající  objednávku

Kupujícího  výslovně  nepotvrdí, kupní smlouva nevznikne.

h) Pokud  Spotřebitel prostřednictvím formuláře dostupného na www.autodily-vraky.cz  zašle

Prodávajícímu poptávku po možnosti koupě určitého Zboží a prodávající mu

prostřednictvím Spotřebitelem určené e-mailové adresy zašle nabídku konkrétního Zboží

s upřesněním jeho ceny a případně i dalších podmínek dodání, vznikne kupní smlouva mezi

Prodávajícím a Spotřebitelem  bezvýhradným přijetím takové nabídky Spotřebitelem  formou e-

mailu zaslaného Spotřebitelem na e-mailovou adresu Prodávajícího, z niž byla nabídka

Spotřebiteli Prodávajícím zaslána. Pokud Spotřebitel nebude s nabídkou bez výhrad souhlasit a

učiní Prodávajícímu návrh jiných podmínek smlouvy, pak se tento návrh pokládá za nový návrh

kupní smlouvy a kupní smlouva vznikne pouze pokud Prodávající e-mailem bez výhrad návrh

Kupujícího odsouhlasí.

ch)  Než Kupující závazně potvrdí objednávku a odešle ji Prodávajícímu, má Kupující právo

měnit jak jím požadované Zboží, tak i způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny Zboží.

Kupující má tedy ještě před odesláním objednávky možnost zkontrolovat a změnit veškeré

údaje, které do objednávky vložil. Již vzniklou kupní smlouvu na Zboží lze však měnit jen

na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

 

2.2. Žádná jiná omezení pro dodání Zboží, než jaká vyplývají z těchto Informací, nejsou Prodávajícím stanovena.

III.

Poučení Spotřebitele  o možnosti odstoupení od smlouvy

 

3.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne  převzetí Zboží Kupujícím nebo Kupujícím k převzetí Zboží pověřenou osobou.

3.2.  Spotřebitel musí pro účely uplatnění svého práva na odstoupení od kupní smlouvy o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat Prodávajícího :

-  na adrese sídla uvedené výše v čl. I. této Informace, nebo

-  e-mailem na adrese (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript) ,nebo

- v provozovně Prodávajícího na adrese Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí ,

a to   formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručeným  Prodávajícímu osobně  nebo e-mailovou zprávou). Spotřebitel je oprávněn použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář dle čl. IV této Informace, ale není to jeho povinnost.

3.3. Aby byla dodržena  14 denní  lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy poslední den této lhůty na adresu sídla Prodávajícího nebo mu odstoupení od smlouvy osobně doručit nejpozději poslední den této lhůty  do sídla Prodávajícího nebo do jeho provozovny na adrese Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí.

3.4. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající  již zaplacenou kupní cenu nejpozději   do 14 dnů po té, kdy od Spotřebitele obdrží vrácené předmětné  Zboží nebo  kdy Spotřebitel prokáže Prodávajícímu, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

3.5. Spotřebitel je povinen  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Prodávajícímu  na adresu provozovny Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí nebo mu toto Zboží předat  osobně v jeho provozovně  na adrese provozovny  Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud Spotřebitel odešle Zboží zpět Prodávajícímu  poslední den této 14 denní lhůty. Pokud Spotřebitel poruší tuto svou povinnost, odpovídá Prodávajícímu za škodu, která mu tím vznikne.

3.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese vždy Spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu. Maximální náklady jsou odhadované částkou 200 Kč.

3.7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vznikne  v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

IV.

Vzorový formulář pro odstoupení

 

Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel použít tento formulář  :

 

PARTR spol. s r.o.

Všemina 234

763 15 Slušovice

Oznámení o odstoupení od  smlouvy

Oznamuji/oznamujeme( ̽ ), že tímto odstupuji/odstupujeme ( ̽ ) od smlouvy o koupi tohoto zboží:

Zde Spotřebitel provede specifikaci zboží, od jehož koupě odstupuje tak, aby bylo nezaměnitelně určeno. Nejlépe je provést specifikaci takového zboží stejně, jak je toto Zboží specifikováno v potvrzení příslušné objednávky nebo dodacím listu nebo faktuře.

Vhodné je také uvést číslo objednávky, na základě které byla kupní smlouva na zboží uzavřena a datum jejího potvrzení Prodávajícím nebo číslo příslušné faktury.

V……………………..dne…………….

____________________________________

jméno a příjmení Spotřebitele/Spotřebitelů( ̽ )

_____________________________________

adresa Spotřebitele/Spotřebitelů( ̽ )

_____________________________________

podpis Spotřebitele/Spotřebitelů ( ̽ ) ( pokud je tento formulář vyhotoven  v listinné podobě)

 

( ̽ ) Nehodící se škrtněte

V.

Poučení Spotřebitele  o právech z vadného plnění,  právech ze záruky a dalších podmínkách pro jejich uplatňování

 

5.1  Spotřebitel  koupí Zboží dle nabídky Prodávajícího ve smyslu ust. § 2168 občanského zákoníku vyslovuje souhlas se zkrácením doby uvedené v § 2165 občanského zákoníku pro uplatnění práv z vady použitého spotřebního zboží na polovinu, tj.  na jeden rok ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem od Prodávajícího.

5.2  Spotřebiteli  nenáleží právo na uplatnění práva z vady , která se vyskytla u spotřebního zboží ve lhůtě uvedené v bodě 5.1.,  pokud se jedná o vadu :

a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním po přechodu nebezpečí škody na Zboží  na Spotřebitele,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení , kterou věc měla  při převzetí Spotřebitelem,

d) vyplývá-li to z povahy věci.

5.3. Za vadu zboží, za kterou by Prodávající odpovídal,  dále nelze pokládat :

a)  poškození Zboží  o kterém  Kupující v době uzavření kupní smlouvy  věděl, nebo musel vědět, i když nebylo Prodávajícím výslovně uvedeno v nabídce tohoto  Zboží  nebo na které byl Prodávajícím při osobním převzetí Zboží upozorněn, nebo

c) poškození Zboží,  které způsobil sám Kupující nebo třetí osoba.

d) poškození Zboží vzniklé neodbornou instalací, zacházením, či  obsluhou, zanedbáním péče o Zboží, změnou parametrů Zboží,  úpravou Zboží (nátěry, ohýbání, tunning atd.).

5.3 Spotřebitel  je povinen Zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

5.4 Práva z vadného plnění jsou nepřevoditelná na třetí osoby a Spotřebitel  je oprávněn je uplatňovat pouze u Prodávajícího.

5.5 Nebezpečí škody přechází na Spotřebitele převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Spotřebitel Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

5.6 Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5.7 Prodlením Kupujícího s převzetím Zboží vzniká Prodávajícímu právo, nikoliv však povinnost,  Zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího  vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání Zboží podmíněno. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením nebo převzetím Zboží delším než 30 dnů,  je také Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s tím, že  Kupující je povinen mu nahradit náklady, které prodávajícímu v důsledku odstoupení od  kupní smlouvy vznikly. V případě , že kupující již zaplatil kupní cenu Zboží, ale zboží  ani přes výzvu Kupujícího  nepřevzal, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vůči nároku Kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny a zůstatek kupní ceny je pak Prodávající povinen vrátit  Kupujícímu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení  Prodávajícího od smlouvy Kupujícímu.

5.8 Spotřebiteli náleží vůči Prodávajícímu  práva z vadného plnění v rozsahu:

a) bezplatné odstranění vady opravou,

b) přiměřená sleva z kupní ceny,

c) vrácení kupní ceny na základě odstoupení  Spotřebitele od smlouvy.

Jelikož se jedná o prodej Zboží použitého, má Spotřebitel právo na výměnu Zboží za bezvadné        ( nikoliv za nové) , jen je-li to pro Prodávajícího možné  realizovat s přihlédnutím k rozsahu   opotřebení této věci při její  koupi Spotřebitelem.

5.9 Kupující je povinen oznámit vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu nemusí být práva z vadného plnění přiznána.

5.10. Postup Prodávajícího a Kupujícího při reklamaci  vad Zboží je podrobně upraven Reklamačním řádem, který  je nedílnou součástí VOP a je nepřetržitě přístupný na internetových  stránkách Prodávajícího na adrese www.autodily-vraky.cz.

 

VI.

Informace o možnosti mimosoudního řešení  spotřebitelských sporů

 

Spotřebitel  má podle svého uvážení možnost  řešit jakýkoliv spor s Prodávajícím, který vznikne v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s Prodávajícím,  formou mimosoudního řešení. V takovém případě je třeba se obrátit s návrhem  na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (bližší informace o řízení mimosoudním řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkách :

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/),

 

 

Ve Všemině  dne 21.11.2017

 

 

 

Petr Trnovec

jednatel

PARTR spol. s r.o.