Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky | Informace spotřebiteli před uzavřením smlouvy

 

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží specifikovaného níže v bodě 1.5., uzavírané mezi společností PARTR spol. s r.o. , IČ 60728515, se sídlem 763 15 Slušovice, Všemina 234, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod  sp. zn. C 17164,  jako prodávajícím na straně jedné (dále jen Prodávající) a právnickou nebo fyzickou osobou jako kupující na straně druhé (dále jen Kupující). Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

1.2 Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen Spotřebitel).

1.3 Podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen Podnikatel).

1.4  Pokud jsou některá práva a povinnosti smluvních stran  upraveny v kupní smlouvě  odchylně od ustanovení VOP,  řídí se tato práva a povinnosti obou smluvních stran  ujednáními v kupní smlouvě. Práva a povinnosti smluvních stran neuvedená ve VOP  nebo  kupní smlouvě se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem výslovně neupravené  VOP nebo kupní smlouvou se dále řídí i příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších.

1.5. Zbožím se rozumí použité náhradní autodíly konkrétně uvedené v nabídce Prodávajícího na jím provozovaných internetové adrese www.autodily-vraky.cz nebo zboží, které Prodávající pro Kupujícího zajistí a dodá mu je na základě Kupujícím učiněné poptávky na možnost dodání zboží prostřednictvím  k tomu určeného formuláře na internetové adrese www.autodily-vraky.cz ( dále jen Zboží) .

1.6. Zboží je dodáváno pouze do místa plnění nacházejícího se na území České republiky. Přeshraniční dodávky Zboží nejsou možné.

 

 

II.

Objednávka, poptávka, uzavření kupní smlouvy, odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem

 

2.1 Kupující může  Zboží u Prodávajícího  objednávat  v elektronickém  obchodu (tzv. e-shopu) na internetové adrese www.autodily-vraky.cz prostřednictvím závazné objednávky Zboží nebo může zaslat Prodávajícímu poptávku zboží  prostřednictvím elektronického komunikačního formuláře na internetové adrese www.autodily-vraky.cz .

2.2 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího  Prodávajícím, pokud se

jedná o objednávku Zboží provedenou  Kupujícím výběrem z nabídky Zboží uvedené Prodávajícím na internetové adrese www.autodily-vraky.cz.  Potvrzení objednávky bude Prodávajícím zasláno na Kupujícím na Kupujícím v objednávce uvedenou  e-mailovou adresu. Pokud Prodávající  objednávku Kupujícího  výslovně  nepotvrdí, kupní smlouva nevznikne.

2.3 Pokud  Kupující, prostřednictvím formuláře dostupného na internetové adrese www.autodily-vraky.cz, zašle Prodávajícímu poptávku po možnosti koupě určitého Zboží a Prodávající mu  prostřednictvím Kupujícím určené e-mailové adresy zašle nabídku konkrétního Zboží  s upřesněním jeho ceny a případně i dalších podmínek dodání, vznikne kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím  bezvýhradným přijetím takové nabídky Kupujícím formou e-mailu zaslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího, z niž byla nabídka Prodávajícím Kupujícímu  zaslána. Pokud Kupující nebude s nabídkou bez výhrad souhlasit a učiní Prodávajícímu návrh jiných podmínek kupní smlouvy, pak se tento návrh pokládá za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva vznikne pouze pokud Prodávající e-mailem bez výhrad takový nový  návrh Kupujícího odsouhlasí.

2.4 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, a umožní mu nabýt ke Zboží vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu a další sjednané platby .

2.5 Kupující je povinen v každé objednávce nebo poptávce  uvést minimálně následující údaje:

a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu,

b) přesnou adresu fakturace a  adresu pro dodání zboží,

c) telefonní spojení

d u podnikatelů rovněž IČ a DIČ.

2.6 Vlastnické právo přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu. Prodávající není povinen předat Zboží Kupujícímu do doby, než ze strany Kupujícího dojde k  úplného zaplacení kupní ceny Zboží a všech dalších sjednaných plateb.

2.7 Při uzavření kupní smlouvy na Zboží za využití elektronických prostředků jsou jednotlivé kupní smlouvy  uloženy v elektronické podobě u Prodávajícího. Objednávku  nebo nabídku a VOP v elektronické podobě zašle Prodávající Kupujícímu jako přílohu e-mailu, jímž odsouhlasí  objednávku nebo učiní nabídku na základě předchozí poptávky kupujícího.

2.8 Kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

2.9 Než Kupující závazně potvrdí objednávku a odešle ji Prodávajícímu, má Kupující právo měnit jak jím požadované Zboží, tak i způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny Zboží. Kupující má tedy ještě před odesláním objednávky možnost zkontrolovat a změnit veškeré údaje, které do objednávky vložil. Již vzniklou kupní smlouvu na Zboží lze však měnit jen na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

2.10 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy na základě objednávky jsou tyto: výběr Zboží, vložení Zboží do nákupního košíku; vytvoření objednávky: volba způsobu dopravy a vložení údajů o Kupujícím; potvrzení seznámení se VOP a souhlasu s jejich zněním; odeslání objednávky Prodávajícímu.

2.11 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy na základě poptávky jsou tyto: zaslání poptávky  Kupujícím Prodávajícímu prostřednictví k tomu určeného formuláře  na internetové adrese www.autodily-vraky.cz , zaslání nabídky Prodávajícím Kupujícímu v případě, že Zboží poptávané Kupujícím je Prodávající schopen zajistit , bezvýhradné potvrzení nabídky Prodávajícího Kupujícím . V případě  navržení změny podmínek kupní smlouvy Kupujícím Prodávající do 2 pracovních dnů e- mailem sdělí Kupujícímu, zda jím nevržené podmínky smlouvy  přijímá a tím je kupní smlouvě uzavřena nebo Kupujícímu prostřednictví e-mailu sdělí, že Kupujícím navržené podmínky nepřijímá a kupní smlouva nevznikne.

2.12 Kupující , který je Spotřebitelem,  má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne  převzetí Zboží Kupujícím nebo jím k převzetí Zboží pověřenou osobou.

Aby byla dodržena  14 denní  lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy poslední den této lhůty na adresu sídla Prodávajícího nebo mu odstoupení od smlouvy osobně doručit nejpozději poslední den této lhůty  do sídla Prodávajícího nebo do jeho provozovny na adrese Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí.

2.13  Spotřebitel musí pro účely uplatnění svého práva na odstoupení od kupní smlouvy o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat Prodávajícího :

-  na adrese sídla Prodávajícího , nebo

-  e-mailem na adrese (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript) ,nebo

- v provozovně Prodávajícího na adrese Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí ,

a to vždy  formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručeným  Prodávajícímu osobně  nebo e-mailovou zprávou). Spotřebitel je oprávněn použít pro odstoupení od smlouvy tento  vzorový formulář,  ale není to jeho povinnost :

 

PARTR spol. s r.o.

Všemina 234

763 15 Slušovice

Oznámení o odstoupení od  smlouvy

Oznamuji/oznamujeme( ̽ ), že tímto odstupuji/odstupujeme ( ̽ ) od smlouvy o koupi tohoto zboží:

Zde Spotřebitel provede specifikaci zboží, od jehož koupě odstupuje tak, aby bylo nezaměnitelně určeno. Nejlépe je provést specifikaci takového zboží stejně, jak je toto Zboží specifikováno v potvrzení příslušné objednávky nebo dodacím listu nebo faktuře.

Vhodné je také uvést číslo objednávky, na základě které byla kupní smlouva na zboží uzavřena a datum jejího potvrzení Prodávajícím nebo číslo příslušné faktury.

V……………………..dne…………….

____________________________________

jméno a příjmení Spotřebitele/Spotřebitelů( ̽ )

_____________________________________

adresa Spotřebitele/Spotřebitelů( ̽ )

_____________________________________

podpis Spotřebitele/Spotřebitelů ( ̽ ) ( pokud je tento formulář vyhotoven  v listinné podobě)

 

( ̽ ) Nehodící se škrtněte

 

2.14 Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající  již zaplacenou kupní cenu nejpozději   do 14 dnů po té, kdy od Spotřebitele obdrží vrácené předmětné  Zboží nebo  kdy Spotřebitel prokáže Prodávajícímu, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.15 Spotřebitel je povinen  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Prodávajícímu  na adresu provozovny Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí nebo mu toto Zboží předat  osobně v jeho provozovně  na adrese provozovny  Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud Spotřebitel odešle Zboží zpět Prodávajícímu  poslední den této 14 denní lhůty. Pokud Spotřebitel poruší tuto svou povinnost, odpovídá Prodávajícímu za škodu, která mu tím vznikne.

2.16 V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese vždy Spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu. Maximální náklady jsou odhadované částkou 200 Kč.

2.17 Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vznikne  v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.18 Prodávající neuzavírá kupní smlouvy na Zboží na opakované plnění, ani na dobu neurčitou.

 

III.

Termín dodání Zboží,  doprava a dodání Zboží

 

3.1 Zboží je dodáváno ve lhůtách uvedených  v nabídce u jednotlivého Zboží na internetové adrese www.autodily-vraky.cz . Pokud není v nabídce Zboží uvedeno jinak, je  Zboží,  které je skladem,  odesláno  Kupujícímu nebo pro něj připraveno k osobnímu odběru  u Prodávajícího do 5 pracovních dnů a Zboží, které není skladem, je odesláno Kupujícímu  nebo pro něj připraveno k osobnímu odběru  u Prodávajícího do 7 pracovních  dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

3.2 Cena za přepravu Zboží se řídí platným ceníkem dopravce podle zvoleného způsobu přepravy. Ceny za přepravu a způsoby přepravy Zboží jsou uvedeny na internetové adrese www.autodily-vraky.cz.

3.3 Objednané zboží lze převzít osobně, a to v provozovně společnosti PARTR spol. s ro.  na adrese Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí. Při osobním odběru je Kupující povinen prokázat svoji totožnost, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, a v případě přebírá-li Zboží v zastoupení Kupujícího třetí osoba, je tato osoba povinna též prokázat své oprávnění jednat za Kupujícího v podobě plné moci.

3.4 Zboží lze také Kupujícímu zaslat přepravní službou, a to na adresu trvalého bydliště, do zaměstnání nebo na jinou adresu pro doručování určenou Kupujícím v kupní smlouvě.

3.5 Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu - Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li Kupující Spotřebitel, odevzdá Prodávající Zboží Kupujícímu, jakmile mu Zboží předá dopravce.

 

IV.

Cena Zboží a platební podmínky

 

4.1 Kupujícímu bude Zboží prodáno za celkovou kupní cenu uvedenou u Zboží v nabídce Prodávajícího na internetové adrese www.autodily-vraky.cz.v době odeslání (učinění) objednávky Zboží nebo za cenu odsouhlasenou formou e-mailů při nabídce Prodávajícího učiněné na základě poptávky Kupujícího. Kupující má možnost se před uzavřením kupní smlouvy  seznámit na internetové adrese www.autodily-vraky.cz nebo v elektronické nabídce Zboží zaslané Prodávajícím Kupujícímu e-mailem na základě poptávky Kupujícího, s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena také  ve zprávě potvrzující přijetí objednávky Zboží.

4.2 Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady :

a)  v hotovosti při osobním odběru Zboží  u Prodávajícího

b)  před dodáním Zboží prostřednictvím platební brány nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího,

c) při dodávání Zboží dopravcem formou dobírky.

 

V.

Nároky z vadného plnění a přechod nebezpečí škody na Zboží

5.1 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Kupující ve smyslu ust. § 2168 občanského zákoníku koupí Zboží vyslovuje souhlas se zkrácením doby uvedené v § 2165 občanského zákoníku pro uplatnění práv z vady použitého zboží na polovinu, tj. na jeden rok ode dne převzetí Zboží Kupujícím od Prodávajícího.

5.2 Kupujícímu  nenáleží právo na uplatnění práva z vady , která se vyskytla u Zboží ve lhůtě uvedené v bodě 5.1.,  pokud se jedná o vadu :

a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení ,  kterou věc měla  při převzetí Kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy věci.

5.3 Za vadu zboží, za kterou by Prodávající odpovídal,  dále nelze pokládat :

a)  poškození Zboží  o kterém  Kupující v době uzavření kupní smlouvy  věděl, nebo musel vědět, i když nebylo Prodávajícím výslovně uvedeno v nabídce tohoto  Zboží  nebo na které byl Prodávajícím při převzetí Zboží upozorněn, nebo

b) poškození Zboží,  které způsobil sám Kupující nebo třetí osoba, nebo

c) poškození Zboží vzniklé neodbornou instalací, zacházením, či  obsluhou, zanedbáním péče o Zboží, změnou parametrů Zboží,  úpravou Zboží (nátěry, ohýbání, tunning atd.).

5.4 Kupující je povinen Zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

5.5 Práva z vadného plnění jsou nepřevoditelná na třetí osoby a Kupující je oprávněn je uplatňovat pouze u Prodávajícího.

5.6 Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

5.7 Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5.8 Prodlením Kupujícího s převzetím Zboží vzniká Prodávajícímu právo, nikoliv však povinnost,  Zboží po předchozím upozornění  Kupujícího na účet Kupujícího  vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání Zboží podmíněno. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením nebo převzetím Zboží delším než 30 dnů,  je také Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s tím, že  Kupující je povinen mu nahradit náklady, které prodávajícímu v důsledku odstoupení od  kupní smlouvy vznikly. V případě , že Kupující již zaplatil kupní cenu Zboží, ale zboží  ani přes výzvu Kupujícího  nepřevzal, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vůči nároku Kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny a zůstatek kupní ceny je pak Prodávající povinen vrátit  Kupujícímu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení  Prodávajícího od smlouvy Kupujícímu.

5.9 Kupujícímu  náleží vůči Prodávajícímu  práva z vadného plnění v rozsahu:

a) bezplatné odstranění vady opravou,

b) přiměřená sleva z kupní ceny,

c) vrácení kupní ceny na základě odstoupení Kupujícího od smlouvy.

Jelikož se jedná o prodej Zboží použitého, má Kupující  právo na výměnu Zboží za bezvadné        ( nikoliv za nové) , jen je-li to pro Prodávajícího možné  realizovat s přihlédnutím k rozsahu   opotřebení této věci při její  koupi Kupujícím.

 

 

VI.

Reklamace zboží

 

6.1 Kupující je povinen při dodání Zboží překontroloval stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu atp.) podle dodacího nebo  přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná a/nebo poškozená. Pokud přesto Kupující takto poškozené nebo neúplné Zboží či   zásilku  převezme, je povinen poškození uvést v předávacím protokolu  anebo s dopravcem sepsat  škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku doručovanou dopravcem je Kupující povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu a současně je povinen bezodkladně doručit Prodávajícímu i škodní protokol sepsaný s dopravcem. K pozdějšímu uplatnění zjevných vad zásilky nebude Prodávajícím přihlíženo.

6.2 Kupující je rovněž povinen bezodkladně po převzetí Zboží provést kontrolu jeho vlastností, a

případné zjištěné vady Zboží je povinen bezodkladně uplatnit u Prodávajícího:

a)  osobně v provozovně Prodávajícího na adrese Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí, nebo

b) vyplněním formuláře na internetové adrese  www.autodily-vraky.cz, nebo

c) písemně dopisem zaslaným na adresu Prodávajícího: PARTR spol. s r.o.  Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí

6.3 Kupující je povinen při uplatňování práva z vadného plnění uvést své jméno a příjmení  nebo obchodní firmu, adresu bydliště nebo sídla, kontaktní tel. číslo a emailovou adresu, podrobný popis reklamované vady, tj. zejména podrobně popsat, jak se vada projevuje, požadovaný způsob vyřízení reklamace a případně  fotodokumentaci reklamované vady.

6.4 Po uplatnění reklamace bude Kupující ohledně dalšího postupu řešení reklamace, a to včetně případné výzvy k předání reklamovaného Zboží, informován reklamačním technikem

Prodávajícího. Kupující bude kontaktován telefonicky nebo e-mailem dle údajů uvedených při

uplatnění reklamace.

6.5 Kupující je povinen do 5 pracovních dnů od výzvy k poskytnutí Zboží za účelem posouzení vady, doručit reklamované Zboží Prodávajícímu na adresu Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí, a to za splnění těchto podmínek:

a) Zboží musí být řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho poškození při přepravě,

b) Zboží nesmí být nijak upraveno,

c) Zboží musí být kompletní, jak jej Kupující převzal od Prodávajícího či dopravce, včetně všech součástí, příslušenství, návodu atd.

d) Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné (Prodávající neodpovídá za ztrátu nebo poškození zásilky během přepravy),

e) Zboží nesmí být Kupujícím zasláno Prodávajícímu na dobírku; takto zaslané Zboží nebude Prodávajícím od přepravce převzato. Náklady na přepravu reklamovaného zboží

k) Prodávajícímu  mohou být ze strany Prodávajícího proplaceny až v případě  uznání oprávněnosti  reklamace Prodávajícím.

6.6 Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bez zbytečného odkladu  a oprávněnou reklamaci vyřídí nejpozději do  30-ti (třiceti) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím u Prodávajícího. Jestliže není Prodávající schopen tuto lhůtu dodržet (např. z důvodu zvlášť složité opravy, či z důvodu prodlení s dodáním náhradních dílů apod.), informuje o tom Kupujícího  ještě před uplynutím této 30-ti  denní lhůty, a dohodne se s ním na prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

6.7 Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení některým z následujících způsobů:

a) odstraněním vady Zboží opravou,

b) výměnou Zboží, je-li to možné vhledem k tomu, že je prodáváno použité Zboží,

c) poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny Zboží,

d) vrácením kupní ceny Zboží,

e) odůvodněným zamítnutím reklamace.

6.8 Reklamace může být Prodávajícím zamítnuta z těchto důvodů:

a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Prodávající dle zákona, nebo dle kupní smlouvy nebo těchto VOP neodpovídá,

b) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho užíváním,

c) pokud nebyla reklamace uplatněna v souladu s VOP a kupní smlouvou, a/nebo v souladu se zákonem,

d) pokud Kupující neposkytl Prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace ve stanovené  30-ti denní lhůtě (zejména nepředložil-li Kupující Prodávajícímu reklamované Zboží),

e) pokud je reklamované Zboží neúplné, a/nebo poškozené či upravené Kupujícím.

6.9 O vyřízení reklamace bude Kupující Prodávajícím informován, a to písemně nebo e-mailem, . V informaci  Prodávající uvede způsob vyřízení reklamace, včetně specifikace provedené opravy, pokud je prováděna, včetně případných  důvodů zamítnutí reklamace. V případě , že reklamace bude Podávajícím zamítnuta jako neoprávněná a pokud bylo Zboží zasláno Kupujícím  Prodávajícímu při takové reklamaci přepravní službou, je Prodávající oprávněn po zamítnutí oprávněnosti reklamace zaslat Zboží zpět na adresu Kupujícího na náklady Kupujícího. V případě oprávněné reklamace nese náklady na dopravu zboží zpět ke Kupujícímu Prodávající.  V případě osobního předání věci v rámci reklamace  Kupujícím Prodávajícímu a jejího následného nevyzvednutí Kupujícím po vyřízení reklamace do jednoho měsíce ode dne , kdy ho Prodávající informovat o vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji Zboží částku za jeho uskladnění, a to ve výši 15,-- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

6.10 Při  osobním převzetí Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osoba odlišná od Kupujícího je oprávněna vyzvednout Zboží pouze na základě plné moci udělené Kupujícím.

VII.

Ochrana osobních údajů

Kupující učiněním závazné objednávky Prodávajícímu  nebo přijetím nabídky  Prodávajícího, uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění předpisů pozdějších (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů Prodávajícím, který je správcem těchto osobních údajů, a s jejich následným zpracováním, a dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách Prodávajícího, jakož i zasílání  obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a na dobu neurčitou. Kupující může svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným podáním na adrese Prodávajícího uvedené v odst. 1.1 těchto VOP. Kupující má právo přístupu ke svým  osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci, i o právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VIII.

Informace o možnosti mimosoudního řešení  spotřebitelských sporů

 

Spotřebitel  má podle svého uvážení možnost  řešit jakýkoliv spor s Prodávajícím, který vznikne v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s Prodávajícím,  formou mimosoudního řešení. V takovém případě je třeba se obrátit s návrhem  na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (bližší informace o řízení mimosoudním řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkách :

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/),

 

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Prodávající má právo průběžně upravovat ceny nabízeného Zboží. Změna ceny  v nabídce Zboží nemá zpětnou účinnost na cenu zboží, za jakou prodávající Zboží nabízel v době učinění závazné objednávky Zboží Kupujícím nebo v době přijetí nabídky ceny Kupujícím učiněné Prodávajícím na základě poptávky Kupujícího.

9.2 Kupující učiněním objednávky Zboží  nebo přijetím nabídky Prodávajícího současně   potvrzuje, že byl před učiněním objednávky nebo před přijetím nabídky seznámen s Informací spotřebiteli  před uzavřením smlouvy, která je samostatně publikována Prodávajícím na internetové adrese  www.autodily-vraky.cz, že se  seznámil s těmito VOP a s podmínkami, možnostmi a cenami přepravy, že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku, kdy učinil objednávku Zboží nebo přijal nabídku Prodávajícího.

9.3 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, příp. Českou obchodní inspekcí .

9.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 21.11.2017, přičemž jsou k dispozici v sídle  Prodávajícího a v jeho provozovně na adrese Hranická 283, 75701 Valašské Meziříčí nebo elektronicky na  www.autodily-vraky.cz.

 

 

Ve Všemině dne 21.11.2017

 

 

 

Za PARTR spol. s r.o

Petr Trnovec, jednatel